Polska Kaucja

1 stycznia 2025 r. w Polsce zacznie obowiązywać system
kaucyjny na butelki plastikowe, puszki i wielorazowe butelki
szklane. Oznacza to konieczność jak najszybszego przystąpienia
producentów i sklepów do Polskiej Kaucji.

Producent

Każdy podmiot wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach na napoje objęte systemem kaucyjnym; inaczej: producent lub importer

Pobieram kaucję

Każdy punkt sprzedający napoje objęte systemem kaucyjnym użytkownikom końcowym (zakup w celu spożycia przez siebie lub inne osoby)

Wypłacam kaucję

Sklepy o powierzchni sprzedaży powyżej 200 mkw. sprzedające produkty objęte systemem kaucyjnym lub punkty, które chcą dobrowolnie dołączyć do systemu w zakresie wypłacania kaucji

Nie wiem, które obowiązki mnie dotyczą

Skontaktuj się z nami, odpowiedz na kilka pytań i dowiedz się, jakie obowiązki związane z systemem kaucyjnym dotyczą Ciebie i Twojej firmy.

Polska Kaucja - nowy system kaucyjny w Polsce

Wprowadzający

Importer lub producent wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach na napoje w: jednorazowych butelkach z tworzyw sztucznych o pojemności do 3l, wielorazowych butelkach szklanych o pojemności do 1,5l lub puszkach o pojemności do 1l. Zwykle nazywany producentem.

Punkt zbiórki

Punkt, w którym można zwrócić opakowanie lub odpad opakowaniowy i otrzymać zwrot kaucji. Ustawa dzieli podmioty na obowiązkowe i dobrowolne.

Punkt Poboru Kaucji

Każdy punkt sprzedaży, w którym oferowane są napoje objęte systemem kaucyjnym

Konsument

Płaci kaucję przy zakupie napoju objętego systemem kaucyjnym, a w momencie oddania opakowania kasjerowi lub do zwrotomatu otrzymuje zwrot kaucji. Nie musi okazywać paragonu.

Dołącz do nas i zyskaj

Napisz do nas

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
na temat systemu kaucyjnego

FAQ pytania i odpowiedzi

Co to jest system kaucyjny?

Jest to system, w którym do opakowania na napój doliczana jest kaucja zwracana klientowi w momencie oddania opakowania do punktu zbiórki. W Polsce obowiązywała dotychczas kaucja za wybrane butelki szklane, ale od początku 2025 r. do każdego sprzedanego opakowania na napoje, które będzie: 

 • jednorazową butelką z tworzyw sztucznych o pojemności do 3l,  
 • wielorazową butelką szklaną o pojemności do 1,5l,  
 • puszką o pojemności do 1l 

zostanie doliczona kaucja w wysokości określonej rozporządzeniem. Polacy będą mogli zwrócić ww. opakowania w wyznaczonych punktach zbiórki, tj. sklepach o powierzchni sprzedaży powyżej 200 mkw., lub w innych punktach, które dobrowolnie przystąpią do systemu. Konsumenci nie będą mieli obowiązku przedstawiania paragonu. W zamian za opakowanie otrzymają zwrot kaucji.  

System kaucyjny będzie obowiązywał w Polsce od początku 2025 r. 

W systemie kaucyjnym będzie miał obowiązek uczestniczyć: 

 • każdy producent lub importer napojów w: 
 • jednorazowej butelce z tworzyw sztucznych o pojemności do 3l,  
 • wielorazowej butelce szklanej o pojemności do 1,5l,  
 • puszce o pojemności do 1l 
 • każdy punkt, który sprzedaje ww. napoje, a zatem sklepy, hurtownie, punkty gastronomiczne, restauracje, kioski, stragany, bufety, punkty sprzedaży obwoźnej etc. 

„Wprowadzający” to importer lub producent wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach na napoje w: jednorazowych butelkach z tworzyw sztucznych o pojemności do 3l, wielorazowych butelkach szklanych o pojemności do 1,5l lub puszkach o pojemności do 1l. Zwykle nazywany producentem. 

„Podmiot reprezentujący” jest odpowiedzialny za funkcjonowanie systemu kaucyjnego w Polsce. To inaczej „operator systemu”. Zgodnie z ustawą takich podmiotów może być wiele. Mają za zadanie m.in.: prowadzić zbiórkę opakowań objętych systemem kaucyjnych i rozliczenia między partycypującymi podmiotami, takimi jak punkty zbiórki, punkty poboru kaucji i wprowadzający.  

Czym jest „punkt poboru kaucji”?

„Punktem poboru kaucji” jest każdy punkt sprzedaży, w którym oferowane są napoje objęte systemem kaucyjnym. To oznacza, że np. sklep, hurtownia, punkt gastronomiczny, restauracja, kiosk, stragan, bufet czy punkt sprzedaży obwoźnej ma obowiązek pobrać kaucję za opakowanie objęte systemem kaucyjnym. 

Opakowanie objęte systemem kaucyjnym można zwrócić do specjalnej maszyny ustawionej w punkcie zbiórki, którą nazywamy zwrotomatem, butelkomatem albo tzw. RVM-em (z ang. reverse vending machine). PolKa – Polska Kaucja oferuje szeroki asortyment zwrotomatów i ich szybki serwis (do 24h). 

W ramach systemu kaucyjnego wprowadzający ma obowiązek: 

 • osiągnąć wymagany ustawą poziom zbiórki opakowań i odpadów opakowaniowych (wieczek i nakrętek), który dla poszczególnych lat przedstawia się następująco: 

2025 r. 

2026 r. 

2027 r. 

2028 r. 

2029 r. i lata następne 

77% 

81% 

84% 

87% 

90% 

 

Jeśli nie osiągnie wskazanych poziomów zbiórki w ramach systemu kaucyjnego, ma obowiązek wnieść opłatę produktową. Jej wysokość zostanie określona w drodze rozporządzenia i może być różna dla każdego rodzaju opakowania, natomiast nie może przekroczyć 25 zł za 1 kg. 

 • umieszczać na etykiecie opakowań wskazane ustawą oznakowanie, które mówi: 

– że dane opakowanie jest objęte systemem kaucyjnym (logo systemu kaucyjnego) 

– ile wynosi wysokość kaucji (zł, gr). 

Oznakowanie to powinno być wyraźne, widoczne, czytelne i trwałe oraz kontrastować z tłem.  

 • zgłosić się do podmiotu reprezentującego w celu podpisania umowy dotyczącej przystąpienia do systemu kaucyjnego lub rozliczenia obowiązku samodzielnie oraz wpłacenia opłaty produktowej 
 • przekazać podmiotowi reprezentującemu dane niezbędne do realizacji obowiązków w zakresie systemu kaucyjnego, w tym informacje o wszystkich wprowadzonych przez niego do obrotu w danym roku kalendarzowym opakowaniach objętych systemem. 

Punkt poboru kaucji, czyli każdy punkt sprzedaży napojów w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym, ma obowiązek: 

 • informowania konsumentów o dostępnych systemach zwrotu i zbierania opakowań, właściwego postępowania z opakowaniami i oznaczeniach stosowanych na opakowaniach, warunkach i trybie zwrotu pustych opakowań i odpadów opakowaniowych w ramach systemu kaucyjnego oraz możliwości zwrotu pobranej kaucji 
 • podpisania umowy z co najmniej jednym operatorem systemu kaucyjnego, który się do niego zgłosi (jeśli jego powierzchnia sprzedaży jest nie większa niż 200 mkw.) lub z każdym operatorem systemu kaucyjnego (jeśli jego powierzchnia sprzedaży jest większa niż 200 mkw.) 
 • zbierania kaucji za opakowania 
 • przekazywania kaucji operatorowi na mocy umowy 
 • prowadzenia ewidencji obejmującej liczbę nabytych i sprzedanych produktów będących napojami w opakowaniach na napoje objętych systemem kaucyjnym. 
Czym jest „punkt zbiórki”?

„Punkt zbiórki” to miejsce, w którym można zwrócić opakowanie lub odpad opakowaniowy i otrzymać zwrot kaucji. Ustawa dzieli te podmioty na obowiązkowe (tj. sklepy o powierzchni sprzedaży powyżej 200 mkw.) i dobrowolne (podmioty, które przystąpią do systemu).  

W ramach systemu wypłacający kaucję musi: 

 • informować konsumentów o dostępnych systemach zwrotu i zbierania opakowań, właściwego postępowania z opakowaniami i znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach, warunkach i trybie zwrotu pustych opakowań i odpadów opakowaniowych w ramach systemu kaucyjnego oraz możliwości zwrotu pobranej kaucji 
 • podpisać umowę z każdym operatorem systemu kaucyjnego, który się do niego zgłosi (tylko jeśli powierzchnia punktu sprzedaży przekracza 200 mkw.), w przypadku punktów dobrowolnie uczestniczących w systemie umowa może być podpisana z jednym operatorem 
 • pobierać kaucję od klientów 
 • zwracać kaucję klientom 
 • rozliczać się z pobranej i wydanej kaucji z podmiotem reprezentującym 
 • zbierać opakowania, nakrętki i wieczka manualnie lub za pomocą tzw. zwrotomatów 
 • prowadzić ewidencję papierową lub elektroniczną (z podziałem na poszczególne lata): 
 • liczby nabytych i sprzedanych produktów będących napojami w opakowaniach na napoje objętych systemem kaucyjnym; 
 • liczby zwróconych opakowań i odpadów opakowaniowych; 
 • wysokości pobranych, zwróconych i niezwróconych kaucji. 

Do obowiązków operatora systemu kaucyjnego należeć będzie organizowanie i prowadzenie systemu kaucyjnego i gospodarowanie opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w tym m.in. 

 • selektywne zbieranie opakowań i odpadów opakowaniowych w celu osiągnięcia wyznaczonych poziomów zbiórki 
 • odbiór opakowań ze sklepów i punktów zbiórki, a także ich transport 
 • prowadzenie ewidencji oraz sporządzanie sprawozdań 
 • rozliczenia między partycypującymi podmiotami 
 • finansowanie kosztów zbierania opakowań po napojach przez punkty zbiórki. 

 

Co się zmieni dla klienta / konsumenta, kiedy zacznie działać system kaucyjny?

Klient będzie musiał płacić kaucję przy zakupie napojów w odpowiednio oznaczonej: 

 • jednorazowej butelce z tworzyw sztucznych o pojemności do 3l,  
 • wielorazowej butelce szklanej o pojemności do 1,5l,  
 • puszce o pojemności do 1l 

W celu odzyskania kaucji, klient zwróci w punkcie zbiórki opróżnione i niezgniecione opakowanie z nakrętką. Co ważne, klient nie będzie miał obowiązku przedstawiać paragonu, a zwrotu będzie mógł dokonać w dowolnym punkcie zbiórki. 

Newsletter

Oferujemy szeroki asortyment maszyn, w tym te o niewielkich rozmiarach idealne do postawienia w małym sklepie, a także zapewniamy szybki serwis zwrotomatów (do 24h).
Mamy niezbędną wiedzę, doświadczenie i gotowe rozwiązania, w tym IT, aby zapewnić spełnienie wymogów ustawy wszystkim objętym systemem kaucyjnym.
Poprzez nasz system operacyjny zapewnimy wszystkim podmiotom najbardziej efektywne przepływy finansowe
Wykorzystując analitykę danych, unikniemy oszustw, które są nagminne w przypadku systemów kaucyjnych.
Nasi eksperci posiadają doświadczenie we wdrażaniu i zarządzaniu systemami kaucyjnymi, nie popełnią błędów nowicjuszy.